There are no translations available.

ความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

สภาวการณ์ในปัจจุบัน การค้าระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากประเทศต่างๆทั่วโลกมีความจำเป็นที่จะต้องขยายตลาดและการลงทุนใน ธุรกิจต่างๆ สู่ประเทศอื่นๆ ขณะเดียวกันก็จำเป็นที่จะต้องเปิดประเทศของตน เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นๆ เข้ามาเปิดตลาดการค้าและขยายการลงทุนในประเทศของตน ซึ่งรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ มีการพัฒนาสู่รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างกฎเกณฑ์ ในระเบียบการค้า ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกประเทศมากที่สุด โดนเหตุนี้องค์การการค้าโลกหรือWTO จึงถูก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นเวทีสำหรับเจรจาการค้า และยุติข้อพิพาท ทางการค้าแก่ประเทศต่างๆ

สำหรับประเทศไทยนั้นมีการพึ่งพารายได้จากการค้าระหว่างประเทศมากพอสมควร มาตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบันโดยรายได้จากการส่งออกที่สำคัญของไทยตั้งแต่อดีตได้แก่สินค้า เกษตรและพัฒนา มาเป็นสินค้าอุตสาหกรรมและบริการในปัจจุบัน ยิ่งนับวัน การค้าระหว่างประเทศยิ่งมีความสำคัญ ต่อเศรษฐกิจไทยมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบของ องค์การการค้าโลกในปัจจุบัน และ อนาคตจึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2542 ซึ่งทำหน้าที่ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆภายใต้องค์การการค้าโลก เพื่อสนับสนุน ให้ภาคธุรกิจไทยได้เข้าใจถึงกฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศอย่างถ่องแท้

ปรัชญา/ปณิธาน

: แหล่งวิชาการ เชี่ยวชาญวิจัย เสนอแนะนโยบาย ทำนายการค้า

วิสัยทัศน์

: เป็นศูนย์วิเคราะห์ วิจัย ที่เชี่ยวชาญเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

ภารกิจหลัก

1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดและทันสมัยเกียวกับกฏเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ขององค์การ การค้าโลก อาทิเช่น
- ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ GATT และ WTO
- สนธิสัญญา ข้อตกลงและเอกสารทางการของ GATT และ WTO
- ผลกระทบของ GATT และ WTO ต่อโลกโดยรวม
- ผลกระทบของ GATT และ WTO ต่อโลกโดยรวม
- ข้อเสนอในการเจรจารอบใหม่ของประเทศต่างๆ
- พันธกรณีและการบังคับใช้ข้อตกลงของประเทศต่างๆ
- กรณีพิพาทและการตัดสินข้อพิพาทภายใต้ WTO
- ข้อกีดกันทางการค้าที่เป็นภาษี
- ข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
- ประเทศไทยกับการค้าระหว่างประเทศและ WTO
- ผลกระทบของ GATT และ WTO ต่อไทยโดยรวม
- โครงสร้างและความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตร
- โครงสร้างและความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมเกษตร
- โครงสร้างและความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม
- โครงสร้างและความสามารถในการแข่งขันในภาคบริการ
- โครงสร้างและความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน
- การประมง
- สิ่งทอ
- พาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
- กฏแหล่งกำเนิดสินค้า
- การค้าและสิ่งแวดล้อม
- สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
- Special & Differential Treatments (S&D)
- GMO
- Non-Trade Concerns
- สถิติการค้าต่างๆ

2. เขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศทางด้านการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ แก่หน่วยงานภาครัฐ

จุดมุ่งหมาย

1. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นไปและกฎระเบียบทางการค้า ระหว่างประเทศและองค์กรการค้าโลก เพื่อบริการและเผยแพร่แก่นักศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วย งานธุรกิจ ตลอดจนสถาบันอื่นๆทั้งในภาครัฐ และเอกชน

2. ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา กฎระเบียบ และนโยบายการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์การการค้าโลกโดยจัดทำเป็นรายงาน บทวิเคราะห์ทางวิชาการ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาและการปรับตัวของภาคเอกชนไทย ตลอดจนสื่อความคิดเห็นเชิงวิชาการไปยังหน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับคณะกรรมการ ร่วมภาคเอกชน อันประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินการศึกษาวิจัย จัดสัมมนา และการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและองค์การการค้า อันจะยังประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป

กิจกรรม

1. งานรวบรวม ทำสำเนา บันทึกคอมพิวเตอร์ และเข้าแฟ้มข่าว และข้อมูล
2. งานให้บริการข่างสารข้อมูลแก่นักศึกษา ภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ณ ศูนย์
3. งานเขียนและบันทึกข่าวและข้อมูลในเว็บไซต์
4. เขียนและเผยแพร่บทความ บทวิเคราะห์ งานวิจัยในเว็บไซต์ newsletter หนังสือพิมพ์ และวารสารภาครัฐและเอกชน
5. ร่วมประชุมกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร) WTO และการสัมมนา/ระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารของศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. คณะทำงาน อันมีหัวหน้าศูนย์เป็นประธานทำหน้าที่ดำเนินงานต่างๆตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2. คณะกรรมการ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อแนะนำและความคิดเห็นแก่คณะทำงาน

นายประมนต์ สุธีวงศ์

ประธานหอการค้าไทยและประธาน กกร. WTO

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์

รอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.วิสูตร ตุวยานนท์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่ปรึกษา

คุณ บุญทิพา สิมะสกุล

อดีตอธิบดีกรม เศรษฐกิจการพาณิชย์

ที่ปรึกษา

ดร. ปรียานุช พิบูลสราวุธ

ผู้อำนวยการส่วนศึกษา วิจัยนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ที่ปรึกษา

ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประธานกรรมการ

นางสาวจีราวดี พุ่มเจริญ

นักวิจัยประจำศูนย์ ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวศุภรัตน์ ปิ่นจินดา

นักวิจัยประจำศูนย์ ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอุมาวดี เพชรหวล

นักวิจัยประจำศูนย์ ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

กรรมการและเลขานุการ

นายพูนทวี ชัยวิจิตมลากูล

นักวิจัยประจำศูนย์ ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

กรรมการและเลขานุการ

คณะทำงานศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

ทำหน้าที่ดำเนินงานต่างๆตามภาระกิจหลักของศูนย์ฯและตามคำแนะนำของคณะที่ปรึกษาและกรรมการศูนย์ฯประกอบด้วย
- ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
- นางสาวจีราวดี พุ่มเจริญ นักวิจัยประจำศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
- นางสาวศุภรัตน์ ปิ่นจินดา นักวิจัยประจำศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
- นางสาวอุมาวดี เพชรหวล นักวิจัยประจำศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
- นายพูนทวี ชัยวิจิตมลากูล นักวิจัยประจำศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

แหล่งเงินทุนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณประจำปีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ

Site Loginxxxmobilporn.org
xxxsextres.net
freepornvideosite.com
xxxpornowatch.com

freeporntub.com

Hd xxx clips

pornindianx.com
Porn tube movies
Hot xxx clips
Sex videos Adult xxx videos

xnxxvid.net

tweensexxx.com
telexporn.net

bozporn.net

sexyporntube.com
xnxx

xnxx

xvideos
pornvixx.net
fullteenporno.net

pornvidwatch.net

realpornfilms.com
romanporn.com
pornominutes.net
duvpornxxx.com
toutpornxxx.org
eniporn.com xxxteenhub.info
asianpornxxx.info
hubpornindian.info xssn.net

hotporntub.info

nesaporns.xyz

freeporntix.info

pornmalaysia.com
sexmaxfree.xyz

porntrixx.org

pornminutes.org
toutpornxxx.net

hollypornxxx.com

pornovitube.com xxxporntimes.net
xxnx com realpornotubex.com
sexpornweekx.com
www xxxn com
www tamil xnxx video com xxx blue film hd bf