There are no translations available.

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 2557  ที่มา- เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยและภาคธุรกิจรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยให้ความสำคัญต่อการมุ่งมั่นส่งเสริม และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอาเซียน และก้าวไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำเว็บไซต์ aecthaibiz.com เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า การตลาด ศักยภาพ และความพร้อม ของแต่ละจังหวัดของไทย รวม 76 จังหวัด รวมถึงกฎระเบียบทางการค้า และความเคลื่อนไหวที่สำคัญทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในอาเซียน และจีนตอนใต้ รวมทั้งหมด 86 แห่ง โดย aecthaibiz.com เป็นเว็บไซต์เดียวที่ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละจังหวัดของไทยทั้ง 76 จังหวัด กับอาเซียน 9 ประเทศ และจีนตอนใต้ รองรับการขยายตลาดและเครือข่ายการค้าของนักธุรกิจไทย สู่อาเซียน และจีน (ตอนใต้)

เว็บไซต์ aecthaibiz.com จึงเปรียบเสมือน “หน้าต่างการค้าจังหวัดสู่อาเซียน”

ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชน ในการค้นหาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ โอกาสทางการค้า รวมถึงข้อมูลการบริการของกระทรวงพาณิชย์ได้ ณ จุดเดียว จากทุกที่ ทุกเวลา

ข้อมูลเด่นที่เผยแพร่ ประกอบด้วย “8 หน้าต่าง...สู่การค้าอาเซียน”

(1) คลังข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (Trade Repository) แหล่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบทางด้านการค้าในภูมิภาคอาเซียน

(2) ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ และจังหวัด (General Information) สามารถทำความ

รู้จัก เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของประเทศ หรือจังหวัดที่สนใจ โดยมีข้อมูลที่สำคัญๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP/GPP) จำนวนประชากร รายได้ต่อหัว ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ การคมนาคม เป็นต้น

(3) บริการของกระทรวงพาณิชย์ (Moc Service) แหล่งข้อมูล และการเข้าถึงงานบริการของกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างสะดวก และรวดเร็วในลักษณะ Single Gateway

(4) ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน (E-ASEAN) เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความเป็นมา และสิทธิประโยชน์ทางด้านการค้าต่างๆ

(5) จับตาอาเซียน (ASEAN Trade Watch) สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจ (Hot Issue) เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(6) ปฏิทินกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้า (Business Calendar) แหล่งรวบรวมข้อมูลการจัดงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ได้ตลอดเวลา

(7) กระดานถาม-ตอบ และสายด่วน (AEC Hot Line) เป็นช่องทางสำหรับสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการค้า และบริการของกระรทวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนได้อย่างคล่องตัวผ่านทางเว็บไซต์

(8) การค้าชายแดน (Boarder Trade) ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน และการค้าผ่านแดน โดยมีข้อมูลที่สำคัญ เช่น สถิติการค้าชายแดน สถานการณ์การค้า เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของข้อมูลในระดับจังหวัดผู้ใช้บริการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และการจัดกิจกรรมได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในแต่ละจังหวัด รวมถึงข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจังหวัด เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด (Factsheet) สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่สำคัญ ข้อมูลการตลาดประจำปี ดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัด (CPI) ราคาวัสดุก่อสร้าง สถานการณ์ การค้าชายแดน เป็นต้น และหากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวัด สามารถสอบถามข้อมูลผ่านช่องทาง “คุยกับพาณิชย์จังหวัด” ซึ่งเป็นกระดานสนทนาสำหรับสอบถามข้อมูลในระดับจังหวัด

Site Login