There are no translations available.

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บรรยายเรื่อง "จับชีพจรการค้าเสรีสู่ช่องทางธุรกิจ SMS ไทย" ในงาน AEC Know How Now...รู้เท่า ก้าวทัน สนามแข่งขันอาเซียน ให้กับข้าราชการ นักลงทุน และผู้ที่สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.45-12.00 น. ณ ห้องสุคนธา ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


Site Login