There are no translations available.

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงข่าวเรื่อง "การวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกของไทยในครึ่งปีหลัง 2558" ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Site Login