There are no translations available.

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ บรรยายเรื่อง "โอกาสการค้าการลงทุนในเวียดนาม” ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ

Site Login