2006

Title Filter      Display #  
# Article Title
1 โครงการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)
2 โครงการศึกษาโครงสร้างปัจจัยการผลิตและผลผลิตสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพื่อประเมินผลด้านเศรษฐกิจ (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)
3 โครงการศึกษาการเปิดเสรี (FTA) ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)
4 โครงการศึกษาการอำนวยความสะดวกทางการค้าและมาตรการรองรับภายใต้การเจรจา FTA ไทยกับประเทศจีน (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)
5 โครงการ Intelligence Unit สศอ.ปีที่ 3 (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)
6 โครงการการจัดทำบัญชีผลิตภัณฑ์มวลรวมเชิงกายภาพ สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง
7 เอกสารงานแถลงข่าวการจัดทำดัชนีการอำนวยความสะดวกทางการค้าของไทยประจำไตรมาส 2/2549
8 เอกสารนำเสนองานแถลงข่าวการจัดทำดัชนีการอำนวยความสะดวกทางการค้าของไทยประจำไตรมาส 2/2549
9 ความผันผวนของราคายาง: ใครอยู่เบื้องหลัง

Site Login