2010

Title Filter      Display #  
# Article Title
1 โครงการศึกษาความอยู่รอดของข้าวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)
2 โครงการศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาครัฐในการขับเคลื่อนธุรกิจชั้นนำในแต่ละประเทศต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Champion Companies)
3 โครงการจัดทาตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2553 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทาสถิติบัญชีประชาชาติและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
4 โครงการสร้างโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชายแดนไทย ภายใต้การแข่งขันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5 โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปีที่ 7
6 กรอบและแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล การเปิดเสรีธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวข้อง
7 โครงการจัดทำอุปสงค์สินค้าและบริการเป้าหมาย

Site Login