There are no translations available.

หน่วยงานทางการค้าภายในและภายนอกประเทศ
ภายในประเทศ
WTO http://www.moc.go.th/thai/dbe/ecoco/wto_m.htm
ASEAN http://www.moc.go.th/thai/dbe/ecoco/rt/asean/f_asean.htm
ASEM http://www.moc.go.th/thai/dbe/ecoco/rt/asem/asem.htm
APEC http://www.moc.go.th/thai/dbe/ecoco/rt/apec/apec.htm
UN http://www.un.org.th
UNDP http://www.undp.org.th
ภายนอกประเทศ
WTO http://www.wto.org
ASEAN http://www.aseansec.org
ASEM http://www.moc.go.th/thai/dbe/ecoco/rt/asem/asem.htm
APEC http://www.moc.go.th/thai/dbe/ecoco/rt/apec/apec.htm
UN http://www.un.org.th
UNDP http://www.undp.org.th
AFTA http://www.afta.org
PECC http://www.pecc.org
ITD http://www.itd.org
UNCTAD http://www.unctad.org
ACD http://www.acd.com
ESCAP http://www.escap.org
IMF http://www.imf.org
OECD http://www.oecd.org
World Bank http://www.worldbank.org
ADB http://www.adb.org
สถานทูต
แผนกการค้าสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย http://www.csbangkok.or.th/
สถานทูตชิลีประจำประเทศไทย http://www.chile-thai.com/
สถานทูตไทย ณ กรุงบรัสเซล http://www.waw.be/rte-be/
สถานทูตไทยในต่างแดน http://sunsite.au.ac.th/thailand/thai_oversea/index.html
สถานทูตไทยประจำกรุงอัตตาวา http://www.magma.ca/~thaiott/mainpage.htm
สถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย http://www.emb-norway.or.th
สถานทูตลาวประจำประเทศไทย http://www.bkklaoembassy.com/
สถานทูตสเปนประจำประเทศไทย http://www.embesp.or.th
สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย http://www.embassy-sweden.or.th
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย http://www.usa.or.th
สถานทูตอเมริกัน กรุงเทพฯ ประจำประเทศไทย http://www.csbangkok.or.th/
สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย http://www.austembassy.or.th/
สถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย http://www.britishemb.or.th/
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย http://embjp-th.org/
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซานติอาโก http://www.rte-chile.thaiembdc.org/
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี http://www.thaiembdc.org/
สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย http://www.thai-info.net/netherlands/
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย http://www.ambafrance-th.org/
สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย http://www.sre.gob.mx/tailandia
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน กรุงเทพมหานคร http://www.german-embassy.or.th/
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย http://chinaembassy.or.th
สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย http://www.indiaemb.or.th
สถานเอกอัคราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย http://www.dfait-maeci.gc.ca/bangkok/
สถานเอกอัคราชทูตไทยประจำแคนเบอร่า http://www.geocities.com/CapitolHill/7789/
สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง http://mof.thaiembdc.org
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี http://navy.thaiembdc.org
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ http://www.rtaf-airattache.com/
สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ http://oca.thaiembdc.org/
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน http://www.thaicomuk.dial.pipex.com/

Site Login